Firma

Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę ubezpieczonego mienia, daje poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnia finansową rekompensatę za utratę mienia na skutek szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, co w warunkach gospodarki rynkowej stwarza poczucie bezpieczeństwa i pozwala uniknąć poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy.

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się w posiadaniu firmy:

 • budynki, budowle, lokale
 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • gotówka
 • nakłady inwestycyjne - nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu
 • mienie pracownicze
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

Rodzaje ryzyk objętych ochroną:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie od wandalizmu
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie robót budowlano-montażowych
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie utraty zysku
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • gwarancje ubezpieczeniowe