Podróż

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiać sport.

Ubezpieczenia turystyczne zapewnią bezpieczeństwo podczas podróży na całym świecie, pozwalając zabezpieczyć się przed wszelkimi zdarzeniami losowymi, które mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z polisy ubezpieczeniowej.

Oferowane są w wersji dla osób indywidualnych, rodzin i zorganizowanych grup.

Zakres ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą obejmujące natychmiastową pomoc, na którą składa się między innymi: pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, zakup lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku;
  • ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego lub ubezpieczenie sprzętu sportowego, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym;
  • usługa Assistance, udzielająca m.in. pomocy finansowej w szczególnych wypadkach;
  • ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa, polecana szczególnie osobom aktywnie uprawiającym sporty;
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub rozszerzonej o uprawianie sportów zimowych bądź wyczynowych;
  • ubezpieczenie kosztów chorób przewlekłych które zabezpiecza osoby leczące się stale np. w związku z chorobami serca, astmą;
  • ubezpieczenie chorób tropikalnych.

Istnieje możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Polsce.