OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu, które chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Chroni sprawcę szkody przed koniecznością zapłaty za naprawienie szkody, a towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje skutki finansowe szkody.

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, a za jego brak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę.